http://bushehrshipyard.com//http://bushehrshipyard.com//Copyright 2015 http://bushehrshipyard.com// ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تنيhttp://bushehrshipyard.com//post.php?id=9851<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9851><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9851/9851.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"><div> ...................</div> </div></p><br clear='all'/>14 فروردين 1397 02:12:26 شناور شمس ١١٣، آبان 96http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9850<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9850><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9850/9850.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"><div> <div> آب اندازی شناور</div> </div> <div> &nbsp;</div> </div></p><br clear='all'/>24 آذر 1396 10:23:43 شناور آديش ٣ ، شهریور 96http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9849<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9849><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9849/9849.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"><div> آب اندازی شناور</div> </div></p><br clear='all'/>24 مهر 1396 12:19:41 آب اندازی شناور صیادی کاملا پیشرفته ستاره لیان در تاریخ 95/6/28http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9848<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9848><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9848/9848.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"></div></p><br clear='all'/>30 شهريور 1395 20:40:57 ساخت شناور Utility به طول 42 متر از اول مهر ماه 95http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9844<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9844><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9844/9844.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"></div></p><br clear='all'/>11 دي 1394 20:01:00 کشتی های در حال ساختhttp://bushehrshipyard.com//post.php?id=9843<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9843><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9843/9843.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"></div></p><br clear='all'/>11 دي 1394 19:04:48 قالب شناورهای فایبر گلاس موجود در شرکتhttp://bushehrshipyard.com//post.php?id=9842<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9842><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9842/9842.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"><div> .....</div> </div></p><br clear='all'/>17 آذر 1394 23:27:38 شناورهای فلزی ساخته شده در شرکتhttp://bushehrshipyard.com//post.php?id=9841<p><a href=http://bushehrshipyard.com//post.php?id=9841><img src='http://bushehrshipyard.com//image.php?link=http://bushehrshipyard.com///upload/news/9841/9841.jpg&w=75&h=100' align='left' width='75' border='0' /></a> <div dir="rtl"><div> ......</div> </div></p><br clear='all'/>17 آذر 1394 20:18:39