٣٠ شهريور ١٣٩۵ | ساعت ٢٠:۴٠:۵٧
  |   بازدید از خبر: ٣٩٧۶ بازدید
آب اندازی شناور صیادی کاملا پیشرفته ستاره لیان در تاریخ 95/6/28
آب اندازی های شرکت

آب اندازی شناور صیادی کاملا پیشرفته ستاره لیان در تاریخ 95/6/28


نظرات: