٢۴ آذر ١٣٩۶ | ساعت ١٠:٢٣:۴٣
  |   بازدید از خبر: ۶١٨٢ بازدید
شناور  شمس ١١٣، آبان 96
آب اندازی شناور

شناور شمس ١١٣، آبان 96

آب اندازی شناور
 

به اندازی شناور شناور شمس ١١٣ در آبان 96 انجام شد.
 


نظرات: