ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني

ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني

...................

١۴ فروردين ١٣٩٧ | ساعت ٠٢:١٢:٢۶
شناور  شمس ١١٣، آبان 96

شناور شمس ١١٣، آبان 96

آب اندازی شناور
 

٢۴ آذر ١٣٩۶ | ساعت ١٠:٢٣:۴٣
شناور آديش ٣ ، شهریور 96

شناور آديش ٣ ، شهریور 96

آب اندازی شناور

٢۴ مهر ١٣٩۶ | ساعت ١٢:١٩:۴١
کشتی های در حال ساخت

کشتی های در حال ساخت

١١ دي ١٣٩۴ | ساعت ١٩:٠۴:۴٨
قالب شناورهای فایبر گلاس موجود در شرکت

قالب شناورهای فایبر گلاس موجود در شرکت

.....

١٧ آذر ١٣٩۴ | ساعت ٢٣:٢٧:٣٨
شناورهای فلزی ساخته شده در شرکت

شناورهای فلزی ساخته شده در شرکت

......

١٧ آذر ١٣٩۴ | ساعت ٢٠:١٨:٣٩