ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني

ساخت شناور فايبر گلاس ٣٠٠ تني

...................

١۴ فروردين ١٣٩٧ | ساعت ٠٢:١٢:٢۶
کشتی های در حال ساخت

کشتی های در حال ساخت

١١ دي ١٣٩۴ | ساعت ١٩:٠۴:۴٨